Regulamin konkursu "Bramka SMS w drodze do AppStore"

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu jest HAKORE Marcin Krzyżanowski z siedzibą w Warszawie NIP 9562002925 REGON 611407540, zwany dalej Organizatorem. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie powyżej 15 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz dostawcę usługi premium SMS, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

  W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie http://sms.hakore.com/iphone/konkurs/regulamin.html

  Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej pod adresem http://sms.hakore.com/iphone/konkurs

  Usługę Premium SMS dostarcza i obsługuje firma Dotpay, regulamin Usług i Serwisów SMS znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/Regulamin_serwisow_sms.

 3. Zasady konkursu
 4. Konkurs trwa od 26.05.2010 i zostanie zakończony do dnia 18.06.2010. Konkurs może zostać zakończony przed dniem 18.06.2010, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej konkursu. Organizator może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu lub jego przedłużenia, niezależnie od stopnia zaawansowania jego realizacji.

  Udział w konkursie polega na: wysłaniu sms-a z odpowiedzią na pytanie "Którego dnia miesiąca program Bramka SMS został przesłany do AppStore?" pod nr 73068, Koszt sms-a to 3 zł netto (3,6 zł z VAT) o treści TC.BRAMKASMS.XX
  gdzie: XX oznacza dzień miesiąca kiedy program Bramka SMS został przesłany do AppStore.
  np. "TC.BRAMKASMS.03"

 5. Nagrody
 6. Podczas edycji konkursu do wygrania będą następujące nagrody: Nagroda Główna: "Apple, iPod® Shuffle 2GB - 5 gen - srebrny". Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

 7. Sposób wyłaniania zwycięzców
 8. Nagrodę edycji wygra uczestnik, który spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.
  W Konkursie Nagrodę Główną wygrywa Uczestnik wybrany przez Organizatora, który na zadane przez Organizatora w konkursie pytanie odpowie poprawnie oraz prześle poprawną treść SMS'a opisaną w pkt. 2 regulaminu. Spośród osób, które przesłały prawidłowe zgłoszenie (odpowiedź na pytanie) wyłoniona zostanie osoba, do której zadzwoni organizator konkursu i zada jej pytanie wiedzowe; prawidłowa odpowiedź jest warunkiem otrzymania nagrody. W przypadku braku możliwości skontatkowania się ze zwycięzcą, wyłoniony zostanie kolejny zwycięzca.

 9. Wydanie nagród
 10. Organizator powiadomi Uczestnika o ewentualnej wygranej drogą elektroniczną i/lub telefoniczną w terminie do 21 czerwca 2010. Imię, nazwisko, oraz miejsce zamieszkania Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora. Nagroda zostanie wydana po okazaniu dowodu osobistego. Wszelkie opłaty społeczno-prawne związane z przebiegiem konkursu obciążają Organizatora. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMSów przez osoby nieuprawnione. Organizator może dodatkowo ogłosić wyniki konkursu w środkach masowego przekazu.

 11. Laureaci i dane osobowe
 12. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

 13. Reklamacje
 14. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Formularz reklamacyjny dla usługi SMS typu premium którą dostarcza i obsługuje firma Dotpay znajduje się pod adresem internetowym http://dotpay.pl/reklamacje

 15. Postanowienia końcowe
 16. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt. 2 regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs może zostać przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana na stronie http://sms.hakore.com/iphone/konkurs

Twitter Faceboook